Condicions de venda i contractació

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

 1. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de «Client» i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

PADEL INDOOR LLEIDA posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic  info@padelindoor.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

 1. Modificacions de l’avís legal y condicions generals

PADEL INDOOR LLEIDA podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

 1. Responsabilitat de PADEL INDOOR LLEIDA

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a PADEL INDOOR LLEIDA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

PADEL INDOOR LLEIDA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a PADEL INDOOR LLEIDA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a PADEL INDOOR LLEIDA, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major. PADEL INDOOR LLEIDA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, PADEL INDOOR LLEIDA no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de PADEL INDOOR LLEIDA pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a PADEL INDOOR LLEIDA per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a PADEL INDOOR LLEIDA.

 

 1. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de PADEL INDOOR LLEIDA, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, PADEL INDOOR LLEIDA no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de PADEL INDOOR LLEIDA, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de PADEL INDOOR LLEIDA o en general de qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de PADEL INDOOR LLEIDA, els seus proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

 1. Realització de la comanda
Pas 1 Accedir al website Per a realitzar una comanda es necesari conectarse al website.
Pas 2 Omplir la Cistella de compra  

L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3 Validar compra

Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per PADEL INDOOR LLEIDA constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre PADEL INDOOR LLEIDA i els seus clients. PADEL INDOOR LLEIDA arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, PADEL INDOOR LLEIDA li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

Pas 4 Pagament Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarela de pagament que correspongui.

 

 1. Preus, canvis i anul·lacions

Els preus indicats en el website inclouen els impostos relatius a l’IVA, (s’especifica en la propia llista de preus de cada producte). Durant el procés de compra apareixerà desglossat l’import corresponent a la càrrega impositiva acord al tipus vigent en cada moment i aplicable als productes i / o serveis comercialitzats.

Els productes que es comercialitzen des d’el nostre lloc web son els següents:

 • Equipacions oficials (roba esportiva).
 • Targetes regal per bescanviar per productes i activitats del propi centre.

Dret de desistiment

En les vendes a distància, com es considera la contractació d’un servei per Internet i per telèfon, el consumidor té dret a desistir del contracte en un termini de catorze dies. A més, les clàusules que imposin al client una penalització per l’exercici del seu dret de desistiment o la renúncia al mateix són nul·les de ple dret.

Tots els productes que venem online (equipacions oficials i targetes regal) tenen un termini de desistiment de 14 dies i s’hauran de retornar a les instal·lacions de Padel Indoor Lleida.

Condicions utilització targetes regals

 • La Targeta Regal és propietat del seu emissor (d’ara endavant, PADEL INDOOR LLEIDA), la identitat del qual consta en la pròpia targeta o en el correu electrònic d’enviament de la targeta virtual, sent el seu portador un mer dipositari d’aquesta.
 • La Targeta permet comprar a les instal·lacions de Padel Indoor Lleida productes i activitats del propi centre. La Targeta no és vàl·lida per bescanviar productes de la botiga Drop Shot ubicada a les instal·lacions de Padel Indoor Lleida.
 • La Targeta pot pagar-se a través de qualsevol de les formes de pagament admeses per PADEL INDOOR LLEIDA. En cap cas podrà pagar-se amb una altra targeta regal.
 • El saldo de la Targeta no podrà reemborsar-se ni canviar-se per diners. No obstant això, i igual que amb la resta de productes posats a la venda online per PADEL INDOOR LLEIDA, s’acceptarà la devolució de la Targeta que no hagi estat usada, dins dels següents terminis i en tot cas respectant el termini legalment establert.
 • La Targeta comprada a PADEL INDOOR LLEIDA (tant en la botiga online com física), podrà retornar-se en el termini màxim de catorze dies des de la data de compra. L’import pagat per la Targeta es retornarà en la mateixa manera en què hagi estat abonat. Per a això és imprescindible la presentació del tiquet original de compra o document de devolució i, en el seu cas, la targeta de pagament i el resguard de l’operació.
 • La Targeta pot usar-se tantes vegades com es desitgi fins que s’esgoti l’import total pel qual ha estat emesa.
 • El saldo disponible en la Targeta a cada moment és la diferència entre el saldo disponible en el moment immediatament anterior a realitzar una compra i l’import corresponent utilitzat per al pagament de tal compra. Si la compra excedeix el saldo disponible en la Targeta, la diferència podrà pagar-se a través de qualsevol forma de pagament acceptada per PADEL INDOOR, segons sigui el cas.
 • Els productes adquirits amb la Targeta regal estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que la resta de productes d’aquesta pàgina web.

En el seu cas, el reemborsament de l’import dels productes adquirits amb la Targeta que siguin retornats s’efectuarà com segueix:

 • Mitjançant un increment del saldo disponible en la Targeta, sempre que aquesta Targeta existeixi en el moment de la devolució.
 • Les formes de reemborsament establertes en el present apartat són condició essencial, per la qual cosa es consideren expressament acceptades amb l’adquisició i/o l’ús de la Targeta.
 • La Targeta és un document al portador. La responsabilitat de l’ús i custòdia de la Targeta correspon exclusivament a la persona posseïdora. No es reemplaçarà la Targeta en cas de robatori, pèrdua, extraviament o deterioració.
 • Respecte a la caducitat, establir un termini de caducitat per una targeta regal pot considerar se com una clàusula abusiva, per tant, aquesta targeta de PADEL INDOOR no caduca.
 • L’adquisició i/o l’ús de la Targeta implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions generals, que s’han lliurat en el moment de l’adquisició de la Targeta i estan disponibles a la botiga física y a la pàgina web de PADEL INDOOR LLEIDA.

 

 1. Mètodes d’ Enviament

Les targetes regal atès que són digitals, s’enviaran en format virtual via correu electrònic a l’adreça facilitada per l’usuari durant el procés de compra.

Per part seva, les samarretes solament poden recollir-se a la botiga física.

 

 1. Pagament

PADEL INDOOR LLEIDA proposa com a mitjà de pagament el següent lloc web de pasarel·la de pagament Redsys que permet:

Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

PADEL INDOOR LLEIDA està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a PADEL INDOOR LLEIDA que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a PADEL INDOOR LLEIDA perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de PADEL INDOOR LLEIDA, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

PADEL INDOOR LLEIDA es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, PADEL INDOOR LLEIDA podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de PADEL INDOOR LLEIDA en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 1. Garantia

Les samarretes/equipacions oficials tenen una garantia completa de tres anys des de la data del lliurament (per als productes comprats amb posterioritat a gener de 2022, per als productes anteriors a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2021, de 27 d’abril, la garantia continua sent de 2 anys) a aquest efecte, s’entendrà realitzada el lliurament en el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior. En aquesta garantia no s’inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lacions incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan escaigui, etc., ni materials que estiguin desgastats per l’ús.

Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

En cas de falta de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifestos en els materials o mà d’obra, qualitat, quantitat o altres, el Client haurà de comunicar-l’hi per escrit a PADEL INDOOR LLEIDA, per mitjà que deixi constància de la seva recepció.

La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies: Cops i/o transport inadequat, manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació / control, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l’ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com a tempestats, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc. A més, la garantia perdrà el seu valor:

– Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

– Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

– Si manca de la factura de compra.

En cas de disconformitat per qualsevol causa amb el producte rebut, se li reconeix el dret a la reparació o substitució del producte. Per a realitzar la devolució d’una comanda, aquest haurà de trobar-se en perfectes condicions i anar acompanyat de la factura de compra. PADEL INDOOR LLEIDA li permet canviar la talla de l’article adquirit o retornar-lo, en un , a comptar des de la data de la seva recepció, sempre que la peça no hagi estat usada o danyada. En aquells supòsits que justifiquin l’aplicació de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

Per a dur a terme les reparacions PADEL INDOOR LLEIDA podrà reemplaçar el producte segons estimi oportú, així com optar per reemborsar l’import del producte al client si la reparació o substitució no fos possible. No s’admetrà el canvi d’un model per un altre diferent, només pot canviar-se la talla. Per a canviar un article per un altre, s’haurà de procedir a la seva devolució i a la realització d’una nova compra.

Una vegada rebut/s el/els productes, PADEL INDOOR LLEIDA verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar la talla requerida si s’hagués sol·licitat un canvi o procedirà al reemborsament de l’import en el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra en cas de devolució. El termini per al reemborsament pot oscil·lar entre 5 i 12 dies laborables des que la devolució és rebuda en els nostres centres de distribució.

No s’acceptarà cap devolució que no compleixi les condicions anteriorment exposades. No s’accepten devolucions d’aquells articles que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

La responsabilitat total de PADEL INDOOR LLEIDA, per qualssevol conceptes, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. PADEL INDOOR LLEIDA no serà, en cap cas, fora del que es preveu en la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, especialment del lucre cessant, o danys i perjudicis per resultats previstos, retard o pèrdua de producció. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

PADEL INDOOR LLEIDA té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per a gestionar qualsevol tipus d’incidència RMA.

 

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. Resolució alternativa de litigis

Si té un conflicte amb un consumidor i vol evitar anar als tribunals, la resolució alternativa de litigis en pot ser una bona opció. Normalment és més ràpida, senzilla i barata que un procediment judicial. Engloba totes les maneres diferents de resoldre una reclamació sense recórrer a un tribunal: «mediació, «conciliació», «arbitratge», «defensor del consumidor», «oficina de reclamacions», etc.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: l’usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant l’enllaç per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint al següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/

 

 1. Resolució de litigis en línia

Aquesta plataforma només és vàlida per a litigis entre empreses i consumidors.

Si té un conflicte amb un consumidor sobre una compra en línia i vol evitar un procediment judicial, la plataforma de resolució de litigis en línia pot ser l’eina adequada per a trobar una solució ràpida i econòmica. Pot utilitzar-la vostè per a formular una reclamació contra un client (per exemple, per impagament) o el client per a formular una reclamació contra vostè.

Si té una empresa en línia ha de proporcionar un enllaç directe a la plataforma de RLL des del seu web. La seva adreça de correu electrònic també ha d’estar clarament indicada en la pàgina web.

Quan tingui l’obligació (per llei, afiliació o contracte) de recórrer a un organisme de resolució de litigis específic, deurà:

-comunicar als consumidors, a través de la seva pàgina web, l’organisme de resolució de litigis i incloure’l en el plec de condicions

-informar els consumidors sobre la plataforma RLL en el plec de condicions i en les ofertes enviades per correu electrònic.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

 

 1. Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en PADEL INDOOR LLEIDA se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

– Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( «LOCM»).

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( «LCGC»).

– Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( «TRLGDCU»).

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( «LSSICE»).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( «LOPD-GDD»).

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de PADEL INDOOR LLEIDA.

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a desembre de 2022.

Obrir Whatsapp
1
💬 Parlem pel Whatsapp?
Hola 👋
Et podem ajudar?